Teollisuuden kasvun ja kilpailukyvyn parantaminen

Hankkeella luodaan yrityksille mahdollisuuksia parantaa kilpailukykyään ja luodaan edellytyksiä yritysten liiketoiminnan kasvulle. Yritysten nykyisen henkilöstön koulutus mahdollistaa heidän siirtymisen vaativampiin tehtäviin, jolloin uusien henkilöiden kouluttaminen vapautuviin tehtäviin mahdollistuu ja kynnys tulla alalle madaltuu.
Opetushenkilöstön osaamista kehitetään siten, että he hallitsevat uusiutuvien oppimisympäristöjen käytön ja yritysten käyttämät uudet teknologiat sekä menetelmät. Laadukkaalla opetuksella turvataan ammattitaitoiset osaajat yritysten tarpeisiin. Tämän lisäksi hankkeen tuloksia ovat mm:
- Tuotannon tehostuminen valmistusverkostotasolla
- Yritysten ja oppilaitosten yhteistyön tiivistyminen
- Ammatillisen liikkuvuuden lisääntyminen
- Riskienhallinnan parantuminen edistää kilpailukyvyn parantumista
- Alan yritysten mahdollisuudet rekrytoida uusia työntekijöitä paranevat
- Koulutukset tukevat uusien teknologioiden käyttöönottoa yrityksissä
- Alan koulutuksiin hakeutuvien henkilöiden lukumäärä kasvaa
- Alan rekrytointi helpottuu ja osaavaa työvoimaa on paremmin saatavissa

Pk-yritysten kyvykkyys kehittää tuotteisiin uutta kilpailuetua sekä tuotannon ohjattavuutta ja -ohjausta verkostoissa ovat avainasemassa yritysten kasvun ja kilpailukyvyn kehittämisessä. Uutta kilpailuetua haetaan yhteistyöverkostoista, joissa yhdistetään eri alojen teknologiaosaaminen. Koulutuksissa ja yritysyhteistyössä syntynyt osaaminen siirretään hankkeen aikana koulutusorganisaatioiden koulutustarjontaan, jolloin se palvelee alueen kehittymistä myös hankkeen päätyttyä.

Kestävän kehityksen lähtökohtana on luonnonvaroja säästävä toiminta. Laitteiden ja prosessien energia- ja materiaalitehokkuuksien parantaminen sekä uusiutuviin energialähteisiin perustuvat energiantuotantojärjestelmät ovat merkittäviä kehittämiskohteita.
Kehitystyön tuloksena syntyvillä uusilla energiatehokkailla tuotteilla, palveluilla ja toimintamalleilla on tulevaisuudessa entistä suurempi arvo ja kysyntä.

 

VAHVISTETUT SFS STANDARDIT 1/2019  https://www.sfs.fi/ajankohtaista/uutiset/sfs_n_luettelo_1_2019_ilmestynyt.4978.news