Osaamisen varmistaminen organisaatioissa

Hankkeella edistetään yritysten oppimisprosesseja erityisesti yritysten tarpeita tukevalla pedagogiikalla ja koulutuksilla. Hankkeessa tuetaan sekä yritysten että oppilaitosten henkilöstön osaamisen lisäämistä ja entistä tiiviimpää yhteistyötä näiden välillä sekä tehostetaan TKI-ympäristöjen käyttöä yrityslähtöisessä oppimisessa.

Hankekauden aikana kehitetään toimintamalleja ja koulutussisältöjä, joilla perinteisen kouluttajavetoisen oppimismallin rinnalla saadaan toimimaan monimuoto-opiskelu myös suorittavan tason koulutuksessa. Samalla luodaan edellytyksiä yrityskohtaisten urapolkujen kehittymiselle, jotka toimivat henkilöstön motivaattoreina ja edistävät työssäjaksamista.

Työtehtävien sisältökokonaisuuksien sopivalla jaottelulla on mahdollista saada alanvaihtajien oppimisaikaa lyhennettyä, jolloin noususuhdanteen äkilliseen työvoimantarpeeseen voidaan reagoida riittävän nopeasti. Samoin osaamisen laajentaminen työn ohella helpottuu ja työntekijöiden käytettävyys monitaitoisuuden kehittymisen myötä laajenee. Yritysten kyky tuotannollisten kuormitusvaihteluiden sietoon paranee. Koneiden- ja laitteiden sekä toimintojen kehittyminen edellyttää organisaatioiden henkilöstön osaamisen jatkuvaa kehittämistä.

 

Tuloksia ovat:

- Alan yritysten mahdollisuudet rekrytoida uusia työntekijöitä paranevat

- Koulutukset tukevat uusien teknologioiden käyttöönottoa yrityksissä

- Henkilöstön osaamisen paraneminen edistää työntekijöiden sitoutumista työtehtäviin

- Yritysten tarpeista lähtevä monimuoto-opetustarjonta laajenee ja sisällöt kehittyvät. Monimuoto-opetus on myös työnhakijoiden ja ammatin vaihtajien käytettävissä

- Asiantuntijoiden / valmentajien osaaminen lisääntyy ja syvenee

- TKI – oppimisympäristöjen käyttö tehostuu ja yhteisiä TKI-osaamispooleja perustetaan

- Yrityksissä olevan erikoisosaamisen tehokkaampi hyödyntäminen koulutuksissa ja yritysverkostoissa

- Yhteisten oppimisympäristöjen käyttö mahdollistaa paremmin osaamisen kehittymisen ja opettajien ”ristiin käytön”, minkä vuoksi oppilaitokset pystyvät yhdessä palvelemaan paremmin elinkeinoelämää